Join Telegram Channel Join Now

Join Whatsapp Group Join Now


અમારું અજોડ સાહિત્ય સંગ્રહ
શ્રેષ્ઠ બોધ વાર્તાઓ લોકગીત સંગ્રહ
ગુજરાતી ભજન સંગ્રહ આરતી સંગ્રહ
ધૂન - કીર્તન - પ્રાથના ગરબા - નવરાત્રી સ્પેશીયલ
હીટ ગુજરાતી ગીતો સાહિત્ય / સુવિચાર


Dr. Ambedkar Safai Kamdar Awas Yojana in Gujarat

ડૉ. આંબેડકર સફાઈ કામદાર આવાસ યોજના

સૌપ્રથમ આ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિત જાણીએ (ઈ સમાજ કલ્યાણ વેબસાઈટ મુજબ )

યોજનાનો હેતુ
 • સફાઇ કામદાર અને તેમના આશ્રીતો કે જેઓ ઘરવિહોણા, ખુલ્લો પ્લોટ ધરાવતા, રહેવાલાયક ન હોય તેવું કાચુ ગાર માટીનું તથા પ્રથમ માળ ઉપર મકાન બાંધવા માટે₹. ૧,૨૦,૦૦૦ ની સહાય ત્રણ હપ્તામાં ચુકવાવમાં આવે છે.₹.૧,૨૦,૦૦૦ સહાય પૈકી પ્રથમ હપ્તો- ૪૦,૦૦૦, બીજો હપ્તો- ૬૦,૦૦૦ અને ત્રીજો હપ્તો- ₹.૨૦,૦૦૦/- આપવામાં આવે છે.
નિયમો અને શરતો
 • આ યોજનાનો લાભ ફક્ત સફાઇ કામદારો અને તેના આશ્રિતોને જ આપવામાં આવશે. તે માટે સક્ષમ અધિકારીનો દાખલો અરજી સાથે રજૂ કરવાનો રહેશે.
 • અરજદારની ઉંમર ઓછામાં ઓછી ૨૧ વર્ષની રહેશે.
 • ડૉ.આંબેડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના હેઠળ મળેલ સહાયથી મકાનનું સંપૂર્ણ બાંધકામ પૂર્ણ થાય નહી તેથી બાકીની રકમ લાભાર્થીને પોતે ઉમેરીને મકાન બાંધકામ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.
 • આ યોજના હેઠળ આવક મર્યાદા ઘ્યાનમાં લેવાની રહેતી નથી
 • ર્ડા. આંબેડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના હેઠળ બનેલ મકાન પર લાભાર્થીએ " રાજ્ય સરકારની ર્ડા. આંબેડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના" એ મુજબની તકતી બનાવી લગાડવાની રહેશે.
 • અરજદારે રજૂ કરેલા આશ્રિત માટેની વ્યાખ્યાના કારણો અંગે કોઇ મુદ્દો ઉપસ્થિત થાય તો તેનો મંજુરી/ નામંજુરીનો આખરી નિર્ણય નિગમ કક્ષાએથી લેવામાં આવશે.
 • અરજદારે પ્રમાણપત્રો મુજબ અરજીમાં નામ લખવાનું રહેશે, તેમજ તે જ પ્રમાણે અરજીમાં જે સહી કરવામાં આવે તે જ પ્રમાણેની સહીનો નમૂનો અધિકૃત ગણાશે.
 • અરજી ઓનલાઇન થયા બાદ અરજીની બે-નકલો અરજદારે જીલ્લા કચેરીએ જમાં કરાવવાની રહેશે.
 • ર્ડા. આંબેડકર આવાસ યોજના, ર્ડા. આંબેડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના કે સરકારશ્રીની અન્ય કોઇ આવાસ સહાયની યોજનાઓ હેઠળ લાભાર્થી કે લાભાર્થીનાં પતિ-પત્નીએ અગાઉ આવાસ સહાયનો લાભ લીધેલ હશે તો અરજી નામંજુર કરવામાં આવશે.
 • આવાસ સહાયનો બીજો હપ્તો મળ્યાબાદ લાભાર્થીએ આવાસનું કામ એક વર્ષમાં પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.
 • આવાસ સહાય ઉપરાંત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મહાત્મા ગાંધી નરેગા (MGNREGA) યોજના હેઠળ આવાસ બાંધકામ માટે ૯૦ દિવસની બિનકુશળ રોજગારી માટે ₹.૧૬,૯૨૦ તે યોજનાના નિયમો મુજબ તાલુકા પંચાયતની નરેગા બ્રાંચ તરફથી મેળવી શકાશે.
 • સ્વચ્છ ભારત મિશન હેઠળ શૌચાલય માટે ₹.૧૨,૦૦૦/-ની સહાયગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તાલુકા પંચાયતની અને શહેરી વિસ્તારમાં નગરપાલીકા/મહાનગરપાલિકા તરફથી મેળવી શકાશે.
રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્‍ટ
 • અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 • અરજદારનું રેશનકાર્ડ
 • અરજદારે સફાઇ કામદાર કે તેના આશ્રીત હોવા અંગેનો સક્ષમ અઘિકારીનો દાખલો.
 • અરજદારની જાતિ/પેટા જાતિ નો દાખલો/એલ.સી (ફરજીયાત નથી).
 • અરજદારની કુલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો(ફરજીયાત નથી)
 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
 • જમીન માલિકીનું અથવા કાચુ મકાન ઘરાવતા હોયતો તેનાઆધાર જેવા કે દસ્તાવેજ/આકારણી પત્રક/હક પત્રક/સનદ પત્રક ( જે લાગુ પડતુ હોય તે )
 • બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક
 • પતિના મરણ નો દાખલો (જો વિધવા હોય તો)
 • જે જમીન ઉપર મકાન બાંધવાનું છે, તે જમીન ના ક્ષેત્રફળ જણાવતા ચતુર્દિશા દર્શાવતા નકશા ની નકલ (તલાટી-કમ-મંત્રીશ્રી)ની સહીવાળી
 • ચૂંટણી ઓળખપત્ર
 • મકાન બાંધકામ ચિઠ્ઠી
 • અગાઉ આ યોજનામાં લાભ લીધો નથી તે અંગેનું સોગંધનામું
 • અન્ય જગ્યાએ થી આવાસ માટે સહાય મળેલ નથી તેઅંગેનું પ્રમાણપત્ર

ત્યારબાદ જો આપેલ માહિતી મુજબ તમે આ યોજના માટે લાયક હોય તો તમારે 
ડૉ. આંબેડકર સફાઈ કામદાર આવાસ યોજના લાભ લેવા માટે સૌપ્રથમ https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પર જઈને 
રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહશે.

અથવા તમે પહેલેથી જ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તમારે તમામ ડોકયુમેન્ટની સોફ્ટ કોપી તૈયાર કરવાની રહશે આ યોજનામાં આવેદન કરતા પહેલા.

હવે તમારે નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરવાથી તમે સીધા જ યોજના લાભ લેવા આવેદન કરી શકશો.


ડૉ. આંબેડકર સફાઈ કામદાર આવાસ યોજના

 • ડૉ. આંબેડકર સફાઈ કામદાર આવાસ યોજના અરજી ફોર્મ: ડાઉનલોડ
 • ડૉ. આંબેડકર સફાઈ કામદાર આવાસ યોજના અરજી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો જોડાણ : ડાઉનલોડ
 • ઓફિસીયલ વેબસાઈટ : https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

Dr. Ambedkar Safai Kamdar Awas Yojana in Gujarat

Dr. Ambedkar Safai Kamdar Awas Yojana Gujarat form,Dr. Ambedkar Safai Kamdar Awas Yojana bahedari patrak,Dr. Ambedkar Safai Kamdar Awas Yojana apply online.

1 Comments

Previous Post Next Post