ભગવાનની આરતી | માતાની આરતી lyrics 

Gujarati aarti lyrics with pdf


દરેક સનાતન ધર્મ પ્રેમીઓ ભગવાન કે દેવી-દેવતા તથા માતાજી આરાધના કરતા હોય છે તો દરેક દેવી-દેવતાની આરાધના કરવા માટે તેમને અનુસંધીને ભકતો દ્વારા આરતી લખાયેલ છે. અહિયાં મોટાભાગના ભગવાન અને માતાજી માટે આરતીના શબ્દો આપેલ છે.

ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ pdf
ભગવાનની આરતી | માતાની આરતી lyricsગુજરાતી આરતી સંગ્રહ pdf


અહિયાં આપેલ આરતી સિવાય અન્ય બીજી આરતી અમારા ટીમ દ્વારા થોડા સમયમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.