ધોરણ 7 પાઠ્યપુસ્તકો


gseb standard 7 textbook pdf downolad

ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત ધોરણ 7 માટે નવા પાઠ્યપુસ્તકો

GCERT new textbook Gujarati medium std 7 pdf download

ધોરણ 7 પાઠ્યપુસ્તક pdf - Dhoran 7 textbook pdf


ધોરણ 7 વિષય પસંદ કરો
ગણિત (NCERT) Download
વિજ્ઞાન(NCERT) Download
ગુજરાતી સેમ 1 : Download સેમ 2 : Download
સામાજિક વિજ્ઞાન : Download
હિન્દી સેમ 1 : Download સેમ 2 : Download
અંગ્રેજી સેમ_1 Download સેમ_2 Download
સંસ્કૃત સેમ_1 Download સેમ_2 Download
સર્વાંગી વિકાસ ( શારીરિક શિક્ષણ, ચિત્રકલા, સંગીત) : Download

નમસ્કાર મિત્રો અમારો હેતુ તમને ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત તમામ ધોરણના પાઠ્યપુસ્તક સોફ્ટકોપીમાં (PDF) પ્રદાન કરવાનો છે જે તમે લોકો નિશુલ્ક મેળવી શકશો અને આ પુસ્તકો બાળકોને ખૂબ ઉપિયોગી નીવડશે કારણ કે આ સોફ્ટકોપીને કોઈપણ સ્થળે,કોઈપણ સમયે તમે વાચી શકશો.
gseb standard 7 textbook pdf downolad ધોરણ 7 પાઠ્યપુસ્તકો


ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ