ધોરણ 10 પાઠ્યપુસ્તકો


gseb standard 10 textbook pdf downlod


ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત ધોરણ 10 માટે નવા પાઠ્યપુસ્તકો

ધોરણ 10 ના પાઠ્યપુસ્તકો PDF ફાઈલ
GCERT new textbook Gujarati medium std 10 pdf download

ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત ધોરણ 10 માટે નવા પાઠ્યપુસ્તકો

નમસ્કાર મિત્રો અમારો હેતુ તમને ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત તમામ ધોરણના પાઠ્યપુસ્તક સોફ્ટકોપીમાં (PDF) પ્રદાન કરવાનો છે જે તમે લોકો નિશુલ્ક મેળવી શકશો અને આ પુસ્તકો બાળકોને ખૂબ ઉપિયોગી નીવડશે કારણ કે આ સોફ્ટકોપીને કોઈપણ સ્થળે,કોઈપણ સમયે તમે વાચી શકશો.

ધોરણ 10 પાઠ્યપુસ્તક pdf - Dhoran 10 textbook pdf


ધોરણ 10 વિષય પસંદ કરો
ગણિત (NCERT) Download
વિજ્ઞાન(NCERT) Download
ગુજરાતી Download
સામાજિક વિજ્ઞાન Download
હિન્દી Download
અંગ્રેજી Download
શારીરિક શિક્ષણ Download
સંગીત (કંઠ્ય અને સ્વર ) Download
સંગીત (તબલા) Download
ચિત્રકલા Download
સંસ્કૃત Download
ધોરણ 10 પાઠ્યપુસ્તકો

ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ