હતો હું સૂતો પારણે પુત્ર નાનો


હતો હું સૂતો પારણે lyrics

મહા હેતવાળી lyrics pdf


મહા હેતવાળી lyrics | Mahahetvali lyrics in gujarati


હતો હું સૂતો પારણે પુત્ર નાનો

રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો

મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું

મહા હેત વાળી દયાળી જ મા તુ.


સૂકામાં સુવાડે ભીને પોઢી પોતે

પીડા પામું પંડે તજે સ્વાદ તો તે

મને સુખ માટે કટ કોણ ખાતું

મહા હેત વાળી દયાળી જ મા તુ.


લઈ છાતી સાથે બચી કોણ લેતું

તજી તાજું ખાજું મને કોણ દેતું

મને કોણ મીઠા મુખે ગીત ગાતું

મહા હેત વાળી દયાળી જ મા તુ.


પડું કે ખડું તો ખમા આણી વાણી

પડે પાંપણે પ્રેમનાં પૂર પાણી

પછી કોણ પોતા તણું દૂધ પાતું

મહા હેત વાળી દયાળી જ મા તુ.


કવિ લેખક : દલપતરામ


Hato hu suto pdf file | મહા હેતવાળી pdf | હતો હું સૂતો પારણે પુત્ર નાનો pdf

maha het vali dayali j ma tu pdf :   Download


Maha het vali dayali j ma tu aditya gadhavi